فطرت نمونی زبان دین و قرآن
36 بازدید
محل نشر: آیین حکمت » زمستان 1388 - شماره 2 (28 صفحه - از 7 تا 34)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ویژگی‌های فوق(فرازمانی،فرامکانی و...)باشد.یگانه زبانی که این ویژگی‌ها را داراست،زبان فطرت می‌باشد که فرهنگ عمومی و مشترک همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها است و هر انسانی به آن آشنا و از آن بهره‌مند است.در مقاله حاضر به بحث زبان‌شناسی دین و قرآن،که از مباحث مهم الهیات، فلسفه دین و کلام جدید می‌باشد،پرداخته شد.ابتدا پس از مفهوم‌شناسی و بیان پیشینه مسأله زبان‌شناسی،دیدگاه‌های مختلف در زمینه زبان دین مورد نقد و بررسی قرار گرفت.تئوریهای زبان دین در دو دسته غیر شناختاری و شناختاری تقسیم شده است.تئوری‌های غیر شناختاری که خاستگاه غربی دارد مورد نقد و بررسی قرار گرفت سپس نظریه‌های شناختاری زبان دین طرح‌ گشته و در ادامه دیدگاه صحیح و ادله آن بیان شد.نظریه مختار این است که‌ زبان دین و قرآن همان زبان عرف عقلاست که با فطرت و سرشت انسانی‌ سازگار و همخوان است و به این دلیل به زبان فطرت و هدایت تعبیر شده‌ است.بنابراین زبان دین،زبان فطرت است؛بدین معنا که زبان و ساختار دین، سازگاری و تطابق آن با فطرت انسان است نه تحمیل بر آن،چراکه هدف اصلی‌ و اساسی دین،هدایت همه انسان‌ها،در همه اعصار،در همه مکان‌ها و در همه‌ زمینه‌ها می‌باشد و این هدف،زمانی عملی و ممکن است که زبان آن نیز دارای واژگان کلیدی: زبان دین،زبان‌شناسی،تئوری‌های زبان،زبان شناختاری، زبان فطرت و هدایت