ماهیت فلسفۀ دین و تفاوت آن با علم کلام و فلسفۀ معرفت دینی
35 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1390 - شماره 61 ( (34 صفحه - از 89 تا 122)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه شاهد گسترش و رونق علوم و دانش¬های فراوانی هستیم که در گذشتۀ نه‌چندان دور، این علوم به‌عنوان رشته علمی، وجود نداشته است. برخی از این دانش¬ها وارداتی بوده و دارای خاستگاه غربی¬اند. از جملۀ این دانش¬ها، فلسفۀ دین است. فلسفۀ دین، دانشی است نو که تقریبا بدون کم‌و‌کاست و براساس فرهنگ حاکم بر جهان غرب و الهیات مسیحی، وارد جهان اسلام شده است. ورود معیوب و بیمارگونۀ این دانش، سبب شده است که پس از سال¬ها، هنوز هم وقتی تعریفی از فلسفۀ دین در جهان اسلام ارائه می¬شود، رونوشتی از ماهیت غربی آن است. بنابراین، در مقالۀ حاضر سعی شده است تعریف¬های رایج از فلسفۀ دین، به‌ویژه از منظر فیلسوفان دین ایرانی را که ناظر به مقام «هست و تحقق» می¬باشد، به نقد بکشد. در ادامه ضمن ارائۀ تعریف مختار که ناظر به فلسفۀ دین در مقام «تعریف و باید» می-باشد، تفاوت فلسفۀ دین با علوم و دانش¬های همگن، نظیر علم کلام، فلسفۀ معرفت دینی و... مقایسه شده است. واژگان کلیدی: فلسفۀ دین، معرفت دینی، فلسفۀ معرفت دینی، کلام