ارزش و اعتبار معرفت دینی از منظر جریان های فکری
41 بازدید
محل نشر: معرفت کلامی » پاییز 1389 - شماره 3 (28 صفحه - از 35 تا 62)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در باب معرفت دینی،بحث از چیستی و حقیقت معرفت دینی،روش و منطق کشف و فهم‌ آن،ملاک و معیار دینی بودن،صدق و اعتبار آن و....و در باب ارزش معرفتی معرفت‌ دینی نیز بحث واقع‌نمایی،حکایت‌گری و قابلیت ارزش‌گذاری،مسئله صدق،ملاک و معیار ثبوتی آن و....مطرح است.مراد از میزان ارزش معرفتی در معرفت دینی،انطباق‌ معارف دینی با واقع و حاق دین و بررسی نسبت معرفت دینی با واقع و نفس الامر دین‌ می‌باشد.بنابراین،مسئله اصلی این است که با توجه به خاصیت حکایت‌گری معارف دینی‌ از واقع و امکان انطباق آن با واقع و حاق دین از یک سو،و امکان خطا و احتمال عدم‌ انطباق آن با واقع دین از سوی دیگر،مطابقت معارف دینی با واقع به چه میزان است؟در پاسخ سه جریان و رویکرد فکری مطرح می‌شوند:جریان افراطی،جریان تفریطی و رویکرد سوم،دیدگاه صحیح است که معتقد به انطباق حداکثری و رئالیسم خطاپذیر نام‌ دارد. این مقاله با رویکرد بررسی اسنادی،ضمن بیان دیدگاه‌ها در باب ماهیت معرفت دینی،به‌ نقد و بررسی سه جریان مزبور می‌پردازد. واژگان کلیدی: دین،معرفت،معرفت دینی،حقیقت معرفت دینی،ارزش معرفتی‌